Instalacja Turbin

------------------------------ Właściciele gruntów i rolnicy: Instalacja turbiny

Co obejmuje proces instalacji?

Instalacja farmy wiatrowej trwa nie dłużej niż sześć miesięcy. Proces budowy składa się z serii oddzielnych zadań, które można zaplanować w porozumieniu z właścicielem gruntów tak, aby zminimalizować przerwy w pracach rolniczych.

Po ustawieniu turbin na właściwych miejscach praca w gospodarstwie powinna przebiegać bez zakłóceń. Nie ma żadnych wymagań co do grodzenia wież, a obracające się łopaty wirnika znajdują się z dala od powierzchni gruntu.

Podstawa wieży
Turbiny są wznoszone na fundamentach z płyt betonowych. Płyty te mają wymiary 14 x 14 metrów (46 stóp) na 2 metry (6,6 stóp) głębokości. Są one wkopane poniżej zwykłej głębokości siewu — co najmniej 1 m poniżej powierzchni gruntu. W związku z tym grunty rolne mogą być uprawiane w bezpośredniej bliskości fundamentu wieży o średnicy 4 metrów (13 stóp). Turbiny są połączone ze sobą przewodami poprowadzonymi pod ziemią, wkopanymi również poniżej głębokości siewu — około 1 m poniżej powierzchni gruntu. Przewody są na ogół prowadzone wzdłuż ścieżek lub granic pól, aby zminimalizować zakłócenia w pracach rolniczych.

Drogi
Drogi dojazdowe do turbin powinny być kamienne, o szerokości 5 m (około 16 stóp). Tak jak w przypadku przewodów, drogi wytyczamy na istniejących ścieżkach lub wzdłuż granic pól. Po wybudowaniu turbin drogi muszą pozostać na miejscu w celu przeprowadzania napraw oraz czynności konserwacyjnych i mogą być użytkowane przy pracach rolniczych.

Po uruchomieniu
Kiedy turbiny zostają oddane do użytku, zmniejszają się wymagania co do dostępu do nich. O ile nie zdarzy się poważna awaria (rzadkość), czynności konserwacyjne będą przeprowadzane co trzy miesiące z wykorzystaniem małej furgonetki. Turbiny są zdalnie monitorowane za pośrednictwem linii telefonicznej, tak więc częstsze przyjazdy nie są konieczne. Systemy sterujące turbinami są odporne na awarie, co oznacza, że w przypadku błędu turbiny zatrzymują się automatycznie i komunikują się z obsługującą je firmą przy użyciu linii telefonicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące turbin
W nowoczesnych turbinach wiatrowych typowa wysokość piasty wynosi 68 metrów (223 stopy), a średnica wirnika 62 metry (203 stopy). Kiedy łopata wirnika znajdzie się w najwyższym położeniu, całkowita wysokość konstrukcji wyniesie 99 metrów (325 stóp). W najniższym punkcie łopaty znajdują się na ogół 37 metrów (121 stóp) nad ziemią. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności turbiny konieczne jest zachowanie odpowiedniego odstępu między turbinami równemu 5 średnicom wirnika (około 300 metrów).

Należy również zapewnić miejsce połączenia przewodów z poszczególnych turbin w postaci niewielkiego budynku o powierzchni 6 na 8 metrów. Jest to budynek rozdzielni.  Główny przewód biegnie pod ziemią od rozdzielni do lokalnej podstacji, nie ma więc potrzeby stawiania dodatkowych słupów wysokiego napięcia. Niezależnie od liczby turbin na farmie wiatrowej jest potrzebna tylko jedna rozdzielnia.

Dane statystyczne

Obszar zabudowany: 1660 m2
  (tylko przez czas budowy)
• Podstawa dźwigu: 80m2
• Zasięg ramion: 256 m2
• Droga dostępowa: 500 m2 na 100 m drogi
• Rozdzielnia: 48m2

Oznacza to, że na jedną turbinę przypada mniej niż 1 akr (ok 4 tys. m2) powierzchni wyłączonej z upraw, a 99% powierzchni farmy wiatrowej można przywrócić do poprzedniego stanu i użytkować jak dotychczas.

 


Bristol Website Design